3608431227

MKT to ponad piêædziesi±t lat tradycji (od 1957 roku) bogatej w wiele tenisowych sukcesów, w tym wielokrotne tytu³y Mistrzów Polski. Klub po³o¿ony jest w malowniczym Parku im. Ksiêcia J. Poniatowskiego. Zapraszamy do gry w tenisa na siedmiu odkrytych i trzech krytych balonem kortach ziemnych, a od stycznia 2011 roku tak¿e na trzech halowych kortach o nowoczesnej sztucznej nawierzchni. 3344011697

Komunikaty MKT

16.122015

Bo¿e Narodzenie

W wigiliê 24.XII klub bêdzie czynnny do godz. 14. 25 i 26 XII klub bêdzie nieczynny.

16.102015

(844) 905-8004

Z powodu zmiany nawierzchni na Al. Mickiewicza w najbli¿sz± sobotê i niedzielê dojazd do klubu od strony Al. Mickiewicza mo¿e byæ niemo¿liwy. Rekomendujemy pozostawienie aut na okolicznych parkingach (Auchan, Hilton) i doj¶cie do MKT parkiem.

10.102015

Uwaga - zmiany w dostêpno¶ci kortów !!!

W zwi±zku ze zmian± grafiku dostêpno¶ci kortów na sezon jesienno-zimowy, w dniach 12-18 pa¼dziernika 2015 podgl±d dostêpno¶ci kortów bêdzie nieaktualny. W celu uzyskania informacji o dostêpno¶ci kortów w tych dniach prosimy o kontakt telefoniczny

21.082015

8453841807

Liga Tenisowa

13.072015
Zarz±dzenie Dyrektora MKT

Zarz±dzenie Dyrektora MKT

Zarz±dzenie Dyrektora MKT nr 1/07/2015

Aktualnoœci MKT

14.102015
9376624431

Imponuj±ce sukcesy Julka Stañczyka z MKT

10 pa¼dziernika 6- letni Julek Stañczyk z MKT zdoby³ z³oto na turnieju w Be³chatowie w kategorii do lat 8. Tydzieñ wcze¶niej Julek zwyciê¿y³ w letnim cyklu turniejów £êczyca Wilson Kids Cup Open wygrywaj±c ponad 40 meczów z rzêdu i nie przegrywaj±c ¿adnego seta ! (kategoria do lat 6). W kategorii do lat 8 w klasyfikacji generalnej Julek uplasowa³ siê na 2 miejscu. Gratulujemy !!!

10.102015

Kamil Majchrzak w finale challengera w Maroku !!!

19-letni zawodnik MKT £ód¼ Kamil Majchrzak rozgrywa najlepszy turniej w karierze. Klasyfikowany obecnie w czwartej setce ATP Kamil pokonuj±c wczoraj kolejnego zawodnika z pierwszej setki rankingu - Hiszpana Pablo Carreno (62 ATP) znalaz³ siê finale turnieju Mohammedia w Maroku. Gratulujemy i trzymamy kciuki za fina³ !!!

09.102015

Kamil Majchrzak (MKT £ód¼) obecnie 338 w rankingu ATP wygrywa z 82 zawodnikiem na ¶wiecie !!!

W czwartek w æwieræfinale challengera w Mohammedii 19-letni zawodnik MKT £ód¼ pokona³ 82 na ¶wiecie Marco Cecchinato 6:1, 6:4. To pierwsze zwyciêstwo Kamila nad zawodnikiem z pierwszej setki. Gratulujemy !!!

07.102015
2122668485

anisobranchiate

W³a¶nie zakoñczy³ siê sezon wiosenno-letni w zmaganiach 10 latków tzw krasnali, przerwa potrwa do listopada gdzie zacznie siê sezon zimowy. Bardzo udanie w minionym sezonie letnim wystêpowali nasi krasnale, startowali w oko³o 30 turniejach, z ka¿dego przywo¿±c zwyciêskie puchary czy medalowe pozycje. Wynikiem ich aktywno¶ci turniejowej s± przodownictwo i czo³owe miejsca w rankingu WZT£ Tenis10. W za³±czeniu krótkie streszczenie startów 10 latków w sezonie letnim

06.102015
718-304-5945

Zwyciêstwa Marysi Wojtaszczyk (MKT)

M³oda zawodniczka naszego klubu - Marysia Wojtaszczyk w sobotê 3 pa¼dziernika rozegra³a dwa turnieje w kategorii pomarañczowej (Matchpoint w ¯yrardowie oraz The Tie Break Kid Cup w Warszawie). W obu zdoby³a I miejsce !!! Gratulujemy !!!

06.102015
831-921-7279

Zwyciêstwo Andrzeja Grzegorzewskiego w £êczycy

Nasz zawodnik Andrzej Grzegorzewski wygra³ turniej kadetów WTK w £êczycy rozgrywany w dniach 03-05 pa¼dziernika. W finale pokona³ Karola Wyrêbkiewicza (KS Têcza-Spo³em Kielce) 6/3 6/1. Gratulujemy i czekamy na kolejne zwyciêstwa !!!

06.102015

Du¿y sukces naszych kadetek w WTK w £êczycy !!!

W turnieju WTK w £êczycy, który odby³ siê w dniach 3-5 pa¼dziernika 2015 nasze kadetki w sk³adzie: Ula Nebelska, Ola Muszyñska, Ola Rudnicka i Oliwia Oborska zajê³y pierwsze 4 miejsca !!! W drodze do fina³u nasze kadetki rozegra³y po 3 mecze w grupach pokonuj±c zawodniczki z W-wy, Kielc i Poznania. Ostatecznie nasz zawodniczki zajê³y nastêpuj±ce miejsca: I miejsce Ula Nebelska, II Oliwia Oborska, III Ola Rudnicka, IV Ola Muszyñska. Gratulujemy !!!

28.092015

8707383779

W dniach 26-27.09.2015 na kortach MKT w £odzi dzieci mia³y okazjê sprawdziæ swoje umiejêtno¶ci tenisowe pod okiem Jerzego Janowicza w ramach turnieju JERZYK CUP 2015. Tak¿e m³odzi zawodnicy MKT zaprezentowali siê w nim bardzo korzystnie. W za³±czeniu relacja z turnieju oraz wyniki

22.092015

Udane turniejowe starty zawodników MKT: Jerzego Janowicza i Kamila Majchrzaka

Nasz czo³owy zawodnik Jerzy Janowicz pokona³ w rozpoczynaj±cym siê turnieju ATP 250 w St. Petersburgu francuskiego tenisistê Benoita Paire 6/4 3/0 (krecz) i awansowa³ do II rundy. W nastêpnej rundzie zawodnik MKT £ód¼ trafi na Litwina Ricardas Berankisa lub Francuza Lucasa Pouille. Z kolei w do¶æ mocno obsadzonym Challengerze ATP w Trnawie na S³owacji (m.in. graj± Melzer, Haase) Kamil Majchrzak pokona³ syna finalisty turniejów wielkoszlemowych, mistrza olimpijskiego Miroslava Mecira 6/4 6/0 i tak¿e awansowa³ do nastêpnej rundy. Trzymamy kciuki i ¿yczymy naszym zawodnikom dalszych zwyciêstw !!!

21.092015
3218685181

Marysia Wojtaszczyk dwukrotnie na podium w Warszawie

Marysia Wojtaszczyk (MKT) zdoby³a I miejsce w kategorii pamarañczowej w turnieju III Silva Cup w Warszawie w dniu 19.09.2015, a dzieñ pó¼niej zajê³a II miejsce w tej samej kategorii podczas turnieju Summer Break Cup równie¿ w Warszawie. Gratulujemy !!!

21.092015

Zwyciêstwo Oli Rudnickiej w Czêstochowie

Nasza utalentowana zawodniczka Ola Rudnicka wygra³a turniej kadetów WTK Czêstochowie. Turniej odbywa³ siê w dniach 19-20 wrze¶nia. W finale Ola pokona³a Juliê Baszanowsk± z Protenis Team Czêstochowa 6/3 7/6. Gratulujemy !!!

14.092015

801-851-6202

Dru¿yna MKT zdoby³a br±zowy medal

31.082015
delusion

(610) 793-1396

¦wietny wynik osi±gn±³ w turnieju Tennis Europe 37. Int. BMW Junior Cups 2015 nasz zawodnik Aleksander Orlikowski. W finale w parze z Maksem Ka¶nikowskim (KT Legia Warszawa) zawodnicy pokonali parê Mika Lipp & Kim Johannes Niethammer 6:4 6:0. Gratulujemy !!!

15.082015
325-387-2701

(844) 606-9519

Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej

09.082015
Mateusz Konwiñski z trenerem Tomaszem Romanowskim

Wakacyjne sukcesy m³odych zawodników MKT

Debiutuj±ca w kategorii pomarañczowej Marysia "Mary" Wojtaszczyk zajê³a I miejsce na turnieju w Sieradzu w dniu 09.082015 . Po pokonaniu 5 ch³opców zdoby³a zas³u¿ony z³oty puchar. Zawodnik MKT - Mateusz Konwiñski (11 lat) zaj±³ III miejsce w turnieju tenisowym oraz II miejsce w te¶cie sprawno¶ciowym na obozie tenisowym w miejscowo¶ci Kozio³

20.072015

Podówjne zwyciêstowo Olka Orlikowskiego

Z przyjemno¶ci± informujemy, ¿e nasz m³ody zawodnik -Aleksander Orlikowski zwyciê¿y³ w grze pojedynczej oraz podwójnej w Pucharze Gór ¦wiêtokrzyskich w kategorii skrzatów. Turniej odbywa³ siê w Kielcach w dniach 9-11.07.2015

13.072015
519-490-5264

Osi±gniêcia Aleksandra Orlikowskiego

Przedstawiamy z dum± osi±gniêcia Aleksandra Orlikowskiego

07.072015

Nasz zawodnik Olek Orlikowski Mistrzem Polski w deblu do lat 12 w parze z Maksem Ka¶nikowskim !

Aleksander Orlikowski zdoby³ z³oty medal Mistrzostw Polski do lat 12 w deblu w parze z Maksem Ka¶nikowskim! W finale pokonali Piotra Kusiewicza i Sebastiana Sowê 6:0 7:6.

03.072015

Nowy sukces zawodniczek MKT Nicole Carpenter i Julii Pawlik

Drugie miejsce w deblu na turnieju we Wroc³awiu dla zawodniczek MKT.

22.062015
sighing

281-258-1164

Marysia Wojtaszczyk wygra³a turniej o Puchar Wójta Gminy Micha³owice rozgrywany 21.06.2015 w ramach Mazovia Cup, w kategorii czerwonej (mieszana)

18.062015
404-296-5246

432-426-8951

Nasza utalentowana zawodniczka Ula Nebelska wygra³a turniej OTK m³odziczek w Toruniu (13-15.06.2015). Gratulujemy zwyciêstwa i czekamy na kolejne :)

17.062015
Maria Wojtaszczyk (pierwsza od lewej), Julek Stañczyk - drugi od prawej

Wygrana Marii Wojtaszczyk (MKT) w kolejnym turnieju z serii Tie Break Kids Cup

W dniu 16 maja na kortach ST Tie Break w Warszawie odby³ siê kolejny turniej z serii Tie Break Kids Cup. Maria Wojtaszczyk z MKT £ód¼ zajê³a pierwsze miejsce w grupie czerwonej, a Juliusz Stañczyk (tak¿e MKT) drugie miejsce w grupie niebieskiej. Maria Wojtaszczyk zajê³a tak¿e I miejsce w turnieju w £êczycy w Wilson Kids Cup (kategoria czerwona) w dniu 07.06.2015

17.062015
(815) 419-5939

pivalic

W dniach 06-07 czerwca w Piekarach ¦l±skich odby³ siê Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w kategorii kadetów. Bardzo dobrze zaprezentowa³a siê nasza zawodniczka Ola Rudnicka, która wraz z Magdalen± Hêdrzak (KS Górnik Bytom) zdoby³a w grze deblowej II miejsce w pó³finale

12.062015

Nicole Carpenter i Julia Pawlik (MKT) z sukcesem z Warszawy !

W turnieju OTK 3, który odby³ siê w dniach 5-8 czerwca w Warszawie m³ode zawodniczki MKT: Nicole Carpenter i Julia Pawlik zdoby³y 2-gie miejsce w deblu. Gratulujemy !!!

09.062015
(903) 830-6130

Udane turnieje naszego kadeta Michala Sikorskiego

Dobr± formê prezentuje w ostatnim czasie nasz zawodnik Micha³ Sikorski. Na swoim koncie zanotowa³ zwyciêstwa w Radom Cup oraz w Estonian Open w Talinie

01.062015

248-655-0985

Zawodnik MKT £ód¼ i nowa nadzieja polskiego tenisa - Kamil Majchrzak (366 ATP) wygra³ turniej ITF w rumuñskim Bacau (pula nagród 15 tys. USD i hospitality). W sobotnim finale (rozgrywanym 30 maja) pokona³ rumuñskiego zawodnika Dragosa Dima 6/1 6/2. Dziêki temu zwyciêstwu Kamil przesunie siê w rankingu ATP w okolice 290 miejsca. Gratulujemy kolejnego du¿ego kroku w rozwoju kariery tenisowej !!!

31.052015
818-304-4602

bellowslike

Julia Pawlik wygra³a pierwszy w ¿yciu turniej WKT w Ciechocinku. Turniej odbywa³ siê w dniach 29-31 maja br. W turnieju startowa³o 15 skrzatek w 4 grupach, a Julia wygra³a wszystkie swoje mecze !

26.052015
(214) 458-3558

Turniej otwarcia sezonu w MKT - open/ seniorzy o Puchar Prezesa - podsumowanie

W dniach 23-25 maja na naszych kortach odbywa³ siê turniej amatorski o Puchar Prezesa MKT. By³a to druga edycja turnieju, którego inauguracja mia³a miejsce w ubieg³ym roku. G³ównym sponsorem imprezy by³ Autoryzowany Dealer Volkswagen – Bursiak. Rywalizacja toczy³a siê w kategoriach: Open mê¿czy¼ni, Open kobiety, 40+, 50+ i 60+

19.052015
Gekkones

Zawodniczka MKT - Nicole Carpenter wygrywa !!!

Nasza zawodniczka - Nicole Carpenter wygra³a Turniej Skrzatów o Puchar Dyrektora MOSiR w Zielonej Górze. Gratulujemy !

19.052015
512-807-5209

(586) 610-1834

Na kortach w £êczycy odby³ siê drugi turniej cyklu letniego – 2015 Wilson Kids Cup £êczyca Open - Edycja VI w ramach ¶wiatowego programu TENIS 10 Polskiego Zwi±zku Tenisowego. Zawodnicy MKT zajêli nastêpuj±ce miejsca: 1 i 2 miejsce grupa zielona, 1 i 2 grupa czerwona, 1 miejsce grupa niebieska

18.052015
505-503-9743

289-471-7166

Dawid Tacza³a i Aleksandra Wierzbowska wygrali miêdzynarodowy turniej Lodz Cup do lat 14, który by³ rozgrywany na kortach MKT

12.052015
(773) 869-5711

Zawodniczki MKT na podium

Turniej w £êczycy przynosi kolejne zwyciêstwa !!! W Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym o nagrodê Prezesa MMKT w £êczycy, zwyciêstwo odnios³y zawodniczki MKT £ód¼. I - sze miejsce singiel - Nicole Carpenter II -gie miejsce debel Nicole Carpenter i Julia Pawlik

07.052015
6198932017

microstylous

5 letni Julek Stañczyk zwyciê¿a turniej w £êczycy (03.05.2015) w kategorii niebieskiej nie oddaj±c przeciwnikom ¿adnego seta a w 3 meczach nie traci nawet jednego punktu. W kategorii czerwonej zdobywa br±z dzielnie walcz±c z 8 latkami.

06.052015

Turniej Tennis Europe Lodz Cup 10-17 maj 2015

W dniach 10-17 maja w naszym klubie bêdzie rozgrywany miêdzynarodowy turniej dla m³odzie¿y do lat 14 Tennis Europe Lodz Cup 2015. W turnieju bêdzie uczestniczy³o ponad 100 zawodniczek i zawodników z ca³ego ¶wiata. Zapraszamy wszystkich chêtnych do odwiedzenia naszych kortów i obejrzenia zmagañ m³odych tenisistów

03.042015

Zawodnik MKT wygrywa w Warszawie

Nasz zawodnik Mateusz Konwiñski zaj±³ 1 miejsce w deblu w kategorii skrzatów w zawodach, które odby³y siê w Centrum Tenisowym PRESTIGE w Warszawie w dniach 28-31.03.2015. Gratulujemy !!!

30.032015

II miejsce Nicole Carpenter (MKT) w WTK w Piotrkowie Trybunalskim

Nasza zawodniczka Nicole Carpenter zdoby³a II miejsce w grze pojedynczej w WTK do lat 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Turniej odbywa³ siê 29 marca 2015 na kortach OSiR. Serdecznie gratulujemy wysokiej lokaty !!!

09.032015

(646) 331-0832

Zawodnik MKT £ód¼ - Maciej Gawron wygrywa turniej WTK kadetów (do lat 16) w grze pojedynczej w Czêstochowie. Turniej odbywa³ siê w dniach 7-8.03.2015. Maciek w finale pokona³ Mateusza Denisa 6/1 6/2. Gratulujemy !!!

16.022015

641-998-9831

Kochani z wielk± rado¶ci± informujemy , ¿e Miejski Klub Tenisowy zaj±³ pierwsze miejsce w województwie ³ódzkim oraz szóste w Polsce w rankingu Klubów Tenisowych zrzeszonych w Polskim Zwi±zku Tenisowym. T± wysoka pozycjê zawdziêczamy Wam ,kochani zawodnicy. Wasza ciê¿ka praca da³a nam awans o 9 miejsc. Dziêkujemy trenerom za ich zaanga¿owanie ,rodzicom ,sponsorom oraz W³adzom Miasta i Województwa za ogromn± pomoc . Bez Was ten sukces by³by niemo¿liwy :))))

09.022015

HOTK w Sobocie !!! Micha³ Sikorski wygrywa !!!!!!

POZ BRUK Sobota by³ organizatorem HOTK kadetów i kadetek do lat 16.Turniej ch³opców zdominowali zawodnicy rozstawieni. Do pó³fina³ów awansowali najwy¿ej rozstawieni: (1) Daniel Michalski (KT Legia Warszawa) i (2) Micha³ Sikorski (MKT £ód¼) oraz (3) Bartosz £osiak oraz (5) Miku³a Micha³. O tytu³ w grze pojedynczej walczyli: jedynka i dwójka. Lepszy okaza³ siê nasz zawodnik Micha³ Sikorski 6/4, 7/6(4).Micha³ razem z Bartoszem £osiakiem zwyciê¿y³ tak¿e w grze podwójnej .Misiu jeste¶my z Ciebie dumni :))))

09.022015
Julek Stañczyk

Tenis 10 - II miejsce Julka Stañczyka (MKT) w Playme Cup w Poznaniu

Julek Stañczyk (MKT £ód¼) zaj±³ II miejsce w kategorii niebieskiej w drugim turnieju w tegorocznej edycji turniejów Playme Cup w Poznaniu. Gratulujemy i ¿yczymy jak najlepszych miejsc w kolejnych turniejach !!!

05.022015

4048959633

KOCHANI!! Potrzebna jest POMOC! Zwracamy siê do Wszystkich, wierz±c, ¿e Ludzie lubi± i chc± pomagaæ. CHODZI O WSPARCIE HANI WA£ÊSY, KTÓRA W TEJ CHWILI WALCZY O ¯YCIE!!!!! Hania ponownie zachorowa³a na BIA£ACZKÊ. Wszystkich, którzy chc± pomóc Hani gor±co zachêcamy do podjêcia dzia³añ!!!!

04.022015

tomato-leaf

Jerzy Janowicz zawodnik MKT £ód¼ w czo³owej ósemce turnieju w Montpellier. Najlepszy Polski tenisista wygra³ w ¶rodê z Benoitem Paire'em 6:2, 3:6, 6:3 i o pó³fina³ zagra z Gillesem Simonem. Gratulujemy :))))

02.022015
432-242-6560

(867) 793-6707

31.01.2015r w Piotrkowie Trybunalskim odby³ siê turniej z cyklu WTK Tenis 10. W turnieju uczestniczyli m³odzi zawodnicy MKT Julia Daroszewska i Janek Kap³on. W kategorii zielonej w grupie dziewczynek wygra³a Julka Daroszewska, a w grupie ch³opców III miejsce zaj±³ Janek Kap³on. Gratulujemy !!!

01.022015

(843) 377-6024

Kamil Majchrzak 19-letni zawodnik MKT £ód¼ po raz drugi z rzêdu dotar³ do fina³u imprezy ITF Futures w Kairze .Po zaciêtej walce w meczu o tytu³ lepszy od niego okaza³ siê Serb Laslo Djere (ATP 297). Triumfator Orange Bowl 2012 i by³y trzeci junior ¶wiata pokona³ naszego zawodnika 6:3, 7:5.Gratulacje Kami¶ :)Gratulacje Trenerze Czekamy na Wasz powrót :)))))

28.012015
480-850-6104

Lech Gontar (MKT) wygrywa turniej WTK do lat 12 w Piotrkowie Trybunalskim

W miniony weekend na kortach OSiR w Piotrkowie Trybunalskim rozegrano WTK skrzatów do lat 12. Zwyciêzc± turnieju zosta³ najwy¿ej rozstawiony tenisista MKT £ód¼ Lech Gontar, który docierajac do fina³u straci³ zaledwie 5 gemów !!!

26.012015

940-285-3369

W miniony weekend na kortach Protenisteam w Czêstochowie odby³ siê kolejny turniej w kategorii katedów. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê nasz zawodnik Micha³ Prêcikowski, który zaj±³ II miejsce ulegaj±c w finale Dominikowi ¦liwiñskiemu (PKT Pabianice), Ola Rudnicka zajê³a III miejsce, a nasz debel Micha³ Prêcikowski/ Andrzej Grzegorzewski wywalczy³ II miejsce. Gratulujemy !!!

24.012015

Fantastyczne wie¶ci z Egiptu !!!!

Gratulacje dla Kamila Majchrzaka i jego trenera Jakuba Ulczyñskiego! Kamil wygra³ w³a¶nie pó³fina³ singla i jutro zagra o tytu³ turnieju ITF Futures w Egipcie. Po drugiej stronie kortu rozstawiony z numerem 1 Mohamed Safwat. Szumi i Maxime Janvier wygrali tak¿e najwa¿niejszy, fina³owy mecz drabinki deblowej ITF Future w Egipcie, gdzie pokonali 6:2 6:2 Jung-Woong NA i Jae Won YUN. Brawo Kamil, gratulacje dla Kuby! Trzymamy kciuki za jutrzejszy fina³ singla

23.012015

Kolejny sukces Szumiego !!!!

¦wietne wiadomo¶ci z Egiptu. Kamil Majchrzak zanotowa³ 100% zwyciêstw! W grze pojedynczej wygra³ z 2. rozstawionym Gianluca Naso 6:4 2:6 6:1, w grze podwójnej równie¿ awansowa³. Jutro fina³ debla i pó³fina³ singla. Trzymaj siê Szumi !!!!

22.012015

Nasi zawodnicy odnosz± sukcesy !!!!!!!

Nasi utalentowani zawodnicy udali siê na turnieje do Egiptu i Czech .Kamil Majchrzak awansowa³ w drabinkach singla i debla turnieju ITF Futures w Egipcie. Jutro Szumi zagra dwa mecze, o pó³fina³ gry pojedynczej z rozstawionym z numerem 2 W³ochem Gianluca Naso i o fina³ gry podwójnej w parze z Maxime Janvierem przeciwko parze Filin/Yatsyk. Na piêknym obiekcie klubu I.CLTK Prague trwa turniej ITF Grade 4 "Safina Cup". W turnieju gra Piotr Matuszewski (144 ITF). Piotr, turniejowa dwójka, wygra³ ju¿ dwa spotkania i o pó³fina³ zmierzy siê z Czechem Jirouskiem (973 ITF). Powodzenia ch³opaki:))))

22.012015

(833) 478-3119

Jerzy Janowicz zawodnik MKT £ód¼ po raz trzeci z rzêdu zagra w III rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W czwartek nasz tenisista pokona³ w piêciu setach rozstawionego z numerem 17. Gaela Monfilsa! Wielkie gratulacje dla ca³ego teamu .

10.012015

Historyczne zwyciestwo Polski w Pucharze Hopmana: Polska pokona³a USA w finale!!!!!

Polska wygra³a z USA 2:1 w finale Pucharu Hopmana! W decyduj±cym pojedynku Agnieszka Radwañska i Jerzy Janowicz pokonali parê Serena Williams - John Isner 7:5, 6:3. Pojedynek by³ niezwykle emocjonuj±cy, wojna nerwów zakoñczy³a siê historycznym triumfem "Bia³o-czerwonych". Gratulacje dla Agnieszki Radwañskiej i naszego zawodnika Jerzego Janowicza oraz ich teamów.Dziêkujemy za emocje i wspania³y tenis.

10.012015

718-946-3144

Wielkie ¦wiêto w Klubie MKT £ód¼ .Nasz zawodnik Jerzy Janowicz kolejny raz zapisuje karty historii polskiego i ¶wiatowego tenisa wygrywaj±c wspólnie z Agnieszk± Radwañsk± Puchar Hopmana. W tym czasie nasz utalentowany kadet Micha³ Sikorski dzielnie walczy w rozgrywkach Halowych Mistrzostw Polski zdobywaj±c srebrny medal ,do³±czaj±c do grona naszych wybitnych medalistów . Wielkie gratulacje Misiu :)) Gratulacje dla trenerów i Rodziców .Chcia³oby siê za¶piewaæ: "nasza jest noc...", ale w kraju przecie¿ jeszcze dzieñ i to jaki!!!

05.012015
scaphite

5-letni Julek Stañczyk (MKT) zdobywa 2 medale na turnieju w £êczycy

Julek Stañczyk (MKT) zdoby³ z³oty medal w kategorii niebieskiej nie przegrywaj±c ¿adnego meczu i srebrny medal w kategorii czerwonej ulegaj±c jedynie o 3 lata starszemu rywalowi. Gratulujemy !!!

31.122014

Ula Nebelska (MKT) na podium w Ogólnopolskim Turnieju M³odziczek w £êcznej w singlu i deblu !!!

Nasza m³oda zawodniczka - Urszula Nebelska zajê³a 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju M³odziczek w £êcznej w singlu i deblu. Gratulujemy podwójnego sukcesu !!!

29.122014

Dobry wystêp zawodniczek MKT na kortach w Czêstochowie - kolejny sukces Oli Rudnickiej !!!

Dobra passa naszych zawodników na kortach Protenisteam w Czêstochowie trwa. W miniony weekend odby³ siê tam kolejny turniej w kategorii kadetów. Bardzo dobrze zaprezentowa³y siê nasze zawodniczki: Ola Rudnicka i Ola Cynkier. Ola Rudnicka zajê³a III miejsce pokonuj±c w decyduj±cym meczu swoj± kole¿ankê klubow± 7:5 7:6

22.122014

5 letni Julek Stañczyk (MKT) wywalczy³ I miejsce na turnieju w £êczycy

Na turnieju "Tenis 10" w £êczycy, który odby³ siê 20.12.2014 dzielnie walczy³ 5 letni Julek Stañczyk z MKT. W kategorii niebieskiej po³±czonej z czerwon± Julek zdoby³ I miejsce. Gratulujemy !!!

16.122014

870-787-4919

W dniach 13-14 grudnia w Czêstochowie odby³ siê turniej w kategorii kadetów. W¶ród dziewczynek bardzo dobrze zaprezentowa³a siê nasza zawodniczka Ola Rudnicka, która zajê³a II miejsce, a tak¿e nasz zawodnik Micha³ Prêcikowski, który równie¿ zaj±³ II miejsce

04.122014

Baw siê razem z nami !!!!Miko³aj w MKT !!!!!!

Kochani w dniu 5.12.2014 w naszym klubie pojawi siê niezwyk³y Go¶æ. Byli¶cie bardzo grzeczni dlatego postanowi³ przed jutrzejszym wypadem do Waszych domów zawitaæ w naszych progach. Start o 16.00.Bêdzie siê dzia³o :))))

02.122014
(858) 492-4826

3862654325

W miniony weekend na kortach Protenisteam w Czêstochowie odby³ siê Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do lat 16. Bra³a w nim udzia³ czwórka zawodników MKT. W kategorii dziewcz±t turniej wygra³a nasza zawodniczka OLA CYNKIER. W kategorii ch³opców wygra³ równie¿ nasz zawodnik MICHA£ PRÊCIKOWSKI. Trzecie miejsce w kategorii dziewcz±t zajê³a nasza zawodniczka OLA RUDNICKA, która w meczu o miejsce pokona³a kole¿ankê klubow± OLÊ MUSZYÑSK¡.

26.112014

III miejsce Lecha Gontara w Piotrkowie Trybunalskim

W dniach 22-23 listopada 2014 odby³ siê turniej w kategorii Skarztów w Piotrkowie Trybunalskim. Wziê³o w nim udzia³ 19 zawodników reprezentuj±cych ró¿ne kluby tenisowe z województwa dolno¶l±skiego, ¶wiêtokrzyskiego, ³ódzkiego i mazowieckiego. W pó³fina³ach rozstawiony z nr 1 Jakub Wolnik (Fundacja Tenis Prószków) pokona³ 6/4,6/3 Lecha Gontara (MKT £ód¼), a nr 2 Cezary Lasota (ST Tie-Break Warszawa) 6/0,6/2 Igora Kapu¶ciñskiego (Match Point Komorów). Zawodnik MKT £ód¼ - Lech Gontar zaj±³ ostatecznie III miejsce

20.112014
Leszek Gontar w ¶rodku

2486828241

W miniony weekend 15-16.XI.2014 odby³ siê kolejny turniej w kategorii Skrzatów. Tym razem m³odzi tenisi¶ci spotkali siê na kortach ³ódzkiego klubu Eurotenis. Do turnieju zg³osi³o siê 22 zawodników z województwa ³ódzkiego i mazowieckiego. Zawodnicy byli dobrze przygotowani i rozgrywane mecze sta³y na wysokim poziomie. W finale Kuba Nied¼wiecki (Eurotenis) zmierzy³ siê z reprezentuj±cym MKT - Leszkiem Gontarem. Leszek uleg³ Kubie (6:3; 6:4) i ostatecznie zdoby³ drugie miejsce. Gratulujemy!

16.112014

906-884-4982

11 kadetów stawi³o siê na pierwszym OTK sezonu zorganizowanym w Szczawnie Zdroju. Turniej odbywa³ siê pod dyktando rozstawionych zawodników. W pó³finale spotka³a siê pierwsza czwórka. Pojedynek fina³owy: (1) Aleksander Pawlicki(MKT £ód¼) kontra (2) Wiktor Kubicz (ZTT Z³otoryja) zakoñczy³ siê zwyciêstwem naszego zawodnika Aleksandra Pawlickiego 7/6(3), 6/1. W deblu tryumfowa³a para Jankowiak/Pawlicki

05.112014

Marta Ja¶kiewicz nagrodzona przez Pani± Prezydent Hannê Zdanowsk±!!!!!

W Siedzibie Klubu Nauczyciela 40 uczniów ³ódzkich szkó³ otrzyma³o stypendia w ramach miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 zdolnych" W¶ród nich znalaz³a siê nasza zawodniczka Marta Ja¶kiewicz. Wielkie gratulacje Martuniu jeste¶my z Ciebie dumni :)))

03.112014
681-235-4678

Zawodnik naszego klubu - Lech Gontar zdoby³ I miejsce w kategorii Skrzatów (12 l) w turnieju WTK w £êczycy

Zawodnik naszego klubu - Lech Gontar doszed³ po raz kolejny w tym sezonie do fina³u turnieju WTK i zdoby³ I miejsce w kategorii Skrzatów (12 l). W turnieju rozgrywanym w £êczycy w dniach 25-26.10.2014 startowali m³odzi tenisi¶ci m.in. z Poznania, £odzi i Warszawy. W finale Leszek pokona³ zawodnika Falenica W-wa - Kubê Rogoyskiego (6:3, 4:6, 13:11). W deblu z Antkiem Lambertem (AZS £ód¼) zdobyli II miejsce ulegaj±c w finale parze Kacper Tukiendorf (MATCHPOINT Komorów) i Wiktor Wysmyk (KS Tennis Life Brwinów).

31.102014

(573) 291-3593

Alfa TS CUP w Budapeszcie - nasi wspaniali kadeci Debel Micha³ Sikorski/Piotr Matuszewski w finale !!!!1 Piotru¶ Matuszewski w pó³finale gry pojedynczej. Wielkie gratulacje ch³opaki. S³owa uznania dla trenerów oraz Rodziców:))))

14.102014

9516984606

Zakoñczy³a siê VI edycja turnieju Atlas Jerzyk Cup. W turnieju uczestniczy³o blisko 140 dzieci z ca³ego kraju. Bardzo dobrze zaprezentowali siê w nim nasi zawodnicy: Kuba Solarski zaj±³ I miejsce w kategorii do 10 lat, Nikola Ladrowska III miejsce, Jan Kap³on IV miejsce. W kategorii do 12 lat III miejsce zajê³a Carpenter Nicole. Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom osi±gniêcia tak dobrych wyników, bo konkurencja by³a przecie¿ bardzo silna

07.102014

708-732-7535

W zakoñczonym w sobotê 4 pa¼dziernika turnieju WTK dla grup wiekowych 9-10 lat, kapitalnie zaprezentowali siê nasi zawodnicy którzy zdobyli wiêkszo¶æ medali

07.102014

hand-organist

W ostatni weekend 2 zawodniczki MKT £ÓD¬ stanê³y na podium turnieju w £êczycy w kategorii skrzatek do 12 lat. Pierwsze miejsce zajê³a Oliwia Szczurkowska, a trzecie Julia Pawlik. Gratulujemy !!!

28.092014

CO ZA NIEZWYK£Y ROK!! Micha³ Kwiatkowski Mistrzem ¦wiata!!!!

Micha³ Kwiatkowski zosta³ w hiszpañskiej Ponferradzie mistrzem ¶wiata elity w kolarskim wy¶cigu ze startu wspólnego. Po samotnym finiszu wyprzedzi³ wielkich faworytów - Australijczyka Simona Gerransa i Hiszpana Alejandro Valverde. Wielkie Gratulacje !!!!

21.092014

Mistrzostwa ¦wiata Siatkarzy 2014: Polska Mistrzem ¦wiata!!!!!!

W marzeniach najpiêkniejsze jest to, ¿e czasami siê spe³niaj±. POLSKA JEST MISTRZEM ¦WIATA. W wielkim finale Bia³o-Czerwoni pokonali Brazyliê 3:1 i zdobyli z³oty medal. Wielkie gratulacje dla zawodników i trenerów .Wielki sukces organizacyjny tak¿e Miasta £odzi!!!!!!! Dziêkujemy za wspania³e emocje !!!!

19.092014

813-574-6384

Rozstawiony z numerem siódmym Jerzy Janowicz awansowa³ do æwieræfina³u tenisowego turnieju ATP Tour w Metz .W pierwszej rundzie pokona³ Francuza Adriana Mannarino 2:6, 7:6 (7-5), 6:4 w drugiej Fina Jarkko Nieminena 6:4, 6:4.W æwieræfinale niestety przegra³ z Francuzem Gaelem Monfilsem (nr 2) 3:6, 4:6.Wkrótce turnieje w Chinach .Mocno trzymamy kciuki !!!!

16.092014

(703) 323-7284

W za³±czeniu lista dzieci przyjêtych na zajêcia tenisowe do naszego klubu. Terminy zajêæ zostan± podane w czwartek 18 wrze¶nia

15.092014
Kadeci MKT z trenerem Piotrem ¯urawieckim

greensward

W dru¿ynowych mistrzostwach Polski do lat 16 nasi kadeci zajêli IV miejsce, a kadetki III miejsce. Dru¿ynowymi Mistrzami Polski kadetów zosta³ RKT Return Radom, a rywalizacjê dziewcz±t wygra³a Legia Warszawa

15.092014
(657) 342-4107

(916) 232-2769

W dniu 13.09.2014 roku na terenie naszego Klubu rozegrane zosta³y fina³owe mecze Orlikowej Tenisowej Ligi Mistrzów, której to druga edycja mog³a wystartowaæ dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi

11.092014

(336) 412-4973

Kamil Majchrzak awansowa³ do najlepszej ósemki Pekao Szczecin Open 2014! Sta³o siê! Zesz³oroczny wynik Grzegorza Panfila zosta³ powtórzony! Oto Kamil Majchrzak (ATP 571) pokona³ w trzech setach Axela Michona (Francja, ATP 180) i zameldowa³ siê w æwieræfinale imprezy, osi±gaj±c tym samym ¿yciowy sukces!

09.092014

650-224-9665

Nasz m³ody zawodnik Kuba Kozio³ i tegoroczny zwyciêzca wielkoszlemowego US open - Marin Cilic mieli okazjê zrobiæ sobie pami±tkowe zdjêcie. Prezentujemy je dzi¶ na naszej stronie. Mamy nadziejê, ¿e Kuba w przysz³o¶ci osi±gnie równie znakomite wyniki ;) Trzymamy kciuki !!!

09.092014

Fina³y Druzynowych Mistrzostw Polski Kadetów w naszym Klubie !!!!!

W dniach 12.09-14.09.2014 na terenie naszego Klubu odbywaæ siê bêd± Fina³y Dru¿ynowych Mistrzostw Polski Kadetów.Osiem najlepszych dru¿yn Polski rywalizowaæ bêdzie o tytu³ Mistrza.Nasza reprezentacja w sk³adzie Micha³ Sikorski ,Aleksander Pawlicki,Kuba Kozio³ ,Kacper Dworak,Micha³ Prêcikowski po pokonaniu Klubu Legia Warszawa w pó³fina³ach bêdzie mia³a okazjê reprezentowaæ Klub w tych rozgrywkach Zapraszamy wszystkich mi³o¶ników tenisa .Trzymajcie za nas kciuki :))))

09.092014

Fina³y Tenisowej Orlikowej Ligi Mistrzów !!!!!

W dniu 13.09.2014 roku na terenie naszego Klubu rozegrane zostan± fina³owe mecze Orlikowej Tenisowej Ligi Mistrzów której to druga edycja mog³a wystartowaæ dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi. Uroczyste otwarcie planujemy o godzinie 11.00. Zapraszamy serdecznie na korty MKT

09.092014

412-228-1943

W dniu dzisiejszym w naszym Klubie go¶cili¶my Mariusza Wlaz³y. Ten utalentowany siatkarz odwiedzi³ naszego Jerzyka na treningu. To niesamowite prze¿ycie dwóch wybitnych sportowców na korcie :)))

07.092014

Kamil Majchrzak w finale Turnieju ITF Ekolet Open w Piekarach ¦l±skich !!!!

M³odzie¿owy Mistrz Olimpijski Kamil Majchrzak we wspania³ym stylu dotar³ do fina³u Turnieju ITF w Piekarach ¦l±skich . Niestety do tytu³u zabrak³o odrobiny szczê¶cia. Nasz utalentowany zawodnik po zaciêtej walce uleg³ do¶wiadczonemu tenisi¶cie Dusanowi Lojdzie 6:4,3:6,6:7(3). Gratulujemy !!!!!!!

01.092014

(704) 264-3163

Mateusz Konwiñski zaj±³ III miejsce w grze pojedynczej, a Jakub Solarski II miejsce w grze podwójnej w rozegranym w naszym klubie w miniony weekend turnieju WTK

29.082014

8145109789

Dla dzieci kontynuuj±cych szkolenie tenisowe w naszym klubie zajêcia rozpoczynaj± siê od 1 wrze¶nia wed³ug grafiku obowi±zuj±cego przed wakacjami

27.082014
Zdobywcy miejsc I-III (Micha³ Sikorski pierwszy od lewej)

Micha³ Sikorski (MKT £ód¼) podwójnym zwyciêzc± OTK kadetów w £odzi, Marta Ja¶kiewicz zwyciê¿czyni± debla !!!

Udany wystêp zanotowali nasi zawodnicy w kategorii do lat 16 w ogólnopolskim turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym na kortach naszego klubu. Micha³ Sikorski (MKT) zaj±³ I miejsce w singlu oraz w deblu w parze z Andrzejem Franko (KT Legia W-wa), Kuba Kozio³ (MKT) zaj±³ III miejsce w deblu, a Marta Ja¶kiewicz (MKT) w parze z Adriann± Sosnowsk± (ST Winners) zwyciê¿y³y w grze podwójnej !!!

27.082014

3374602733

Zawodniczka naszego klubu - Ula Nebelska wygra³a dwa turnieje OTK Skrzatek do lat 12. Najpierw Ula wygra³a turniej we Wroc³awiu (18-21.08.2014) , a parê dni pó¼niej w Radomiu (23-26.08.2014) !!!

25.082014
Trener ¯urawiecki (od lewej) i zawodnicy zwyciêskiego MKT £ód¼: Sikorski, Pawlicki, Dworak, Kozio³

Dru¿yna kadetów, kadetek oraz m³odziczek MKT w finale dru¿ynowych mistrzostw Polski 2014 !!!!

Dru¿yna Kadetów MKT w sk³adzie : Micha³ Sikorski, Aleksander Pawlicki, Jakub Kozio³ oraz Kacper Dworak oraz kadetek w sk³adzie: Adrianna Sosnowska, Wiktoria Kulik, Marta Kania, Marta Ja¶kiewicz i Aleksandra Rudnicka pod czujnym okiem trenera Piotra ¯urawieckiego awansowa³y do fina³ów Dru¿ynowych Mistrzostw Polski 2014 !!! Kadeci pokonali KT Legia Warszawa 5:1, a kadetki WTS Deski Warszawa 4:2

25.082014
(581) 312-3809

KADECI MKT £ÓD¬ RZ¡DZ¡ w Pabianicach !!

Podczas OTK Kadetów rozgrywanego w Pabianicach wspania³e wyniki osi±gnêli nasi zawodnicy. Fina³ gry pojedynczej rozegrali pomiêdzy sob± Aleksander Pawlicki i Micha³ Sikorski (obaj MKT £ód¼). Zwyciê¿y³ Micha³ Sikorski 6:2; 6:1. W finale gry podwójnej wyst±pi³o a¿ trzech naszych zawodników: Micha³ Sikorski/Jakub Kozio³ przeciwko parze Piotr Miller/Aleksander Pawlicki. Zwyciê¿y³a para Sikorski/Kozio³ pokonuj±c przeciwników 4:6, 6:0; 10:3

23.082014

Wielki sukces Kamila Majchrzaka na Igrzyskach Olimpijskich w Nankinie !!!!!

Kamil Majchrzak zdoby³ z³oty medal igrzysk olimpijskich m³odzie¿y rozgrywanych w Nankinie .W finale gry pojedynczej pokona³ trzeciego juniora ¶wiata Orlando Luza.W grze mieszanej natomiast razem z Wêgierk± Fanni Stollar zdoby³ br±zowy medal .Gratulacje Szumi.Gratulujemy Rodzicom i trenerom :)))))

10.082014

3025241155

Ju¿ za kilka dni Kamil Majchrzak oraz Jan Zieliñski pod opiek± trenera Kamila - Jakuba Ulczyñskiego, wezm± udzia³ w II Letnich M³odzie¿owych Igrzyskach Olimpijskich w Nankinie w Chinach. Kochani mocno trzymamy kciuki :)))

06.082014

(401) 659-4699

Zakoñczy³y siê Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy juniorów i kadetów . Mamy olbrzymie powody do zadowolenia! Nasi juniorzy: Kamil Majchrzak, Jan Zieliñski, Hubert Hurkacz oraz kapitan Jakub Ulczynski zostali WICEMISTRZAMI EUROPY!!! Pokonali dwie bardzo silne dru¿yny: Wielk± Brytaniê i Francjê (z Mistrzem i Wicemistrzem Europy w sk³adzie)!!! W finale przegrali z faworytem do tytu³u, "jedynk±" Hiszpani± po wyrównanych meczach singlowych. Wielkie gratulacje.Wspania³a postawa naszych kadetów Piotra Matuszewskiego Micha³a Sikorskiego Piotra ¦mietany i kapitana Piotra ¯urawieckiego równie¿ zas³uguje na uznanie, walczyli dzielne z przeciwnikami a tak¿e infekcj± i kontuzjami .Najm³odszy nasz kadet 15- to letni Micha³ Sikorski udowodni³ nam ¿e jest gotowy do walki z najlepszymi :)))) Ch³opcy zajêli VI miejsce po drodze pokonuj±c rozstawion± z 4 Rosjê .Ch³opcy jeste¶my z was bardzo dumni. Jutro nasi Z£OCI CH£OPCY wracaj± do Polski .

05.082014

Debel Marta Ja¶kiewicz/ Wiktoria Ga³a - I miejsce w grze podwójnej w OTK do lat 14 w MKT £ód¼

Nasza zawodniczka Marta Ja¶kiewicz w parze z Wiktori± Ga³± (PKT Pabianice) zajê³a I miejsce w grze podwójnej w zakoñczonym wczoraj turnieju m³odziczek w MKT. W grze pojedynczej Marta dotar³a do pó³fina³u. Gratulujemy !!!

01.082014

Kolejna wygrana naszych juniorów !!!!!

Nasi juniorzy wygrali grupê eliminacyjn± Dru¿ynowych Mistrzostw Europy!!! Dziêki zwyciêstwom Huberta i Kamila mamy ju¿ zapewnione pierwsze miejsce w grupie i rozstawienie podczas Wielkich Fina³ów we W³oszech!!! Gratulacje: Kamil Majchrzak, Jan Zieliñski, Hubert Hurkacz i trener Jakub Ulczynski!!!

01.082014

5035459992

Jerzy Janowicz Zawodnik MKT £ód¼ zaczyna swoj± drogê na US Open w poniedzia³ek, od turnieju w Toronto. Jurku trzymamy mocno kciuki !!!!!!!

31.072014

Aleksander Pawlicki w Æwieræfinale Turnieju Tennis Europe w Austrii !!!!!

W austriackim Krems ¶wietnie spisa³ siê nasz zawodnik Aleksander Pawlicki. Po przej¶ciu eliminacji (dwa zwyciêstwa), pokona³ Rosjanina Renala Ylayasov 6:1, 6:1, Austriaka Maxa Langa 1:6, 6:1, 7:6 (6) i Holendta Pascala Juraja Wagemakera 6:3, 6:4. W æwieræfinale nie sprosta³ Rumunowi Bogdanowi Pavelowi 2:6, 3:6.Gratulujemy Ci Alku :))))

31.072014

Dwie Dru¿yny w Wielkich Fina³ach Dru¿ynowych Mistrzostw Europy !!!!

Bardzo emocjonuj±cy przebieg mia³y dzisiejsze rozgrywki juniorów w eliminacjach Dru¿ynowych Mistrzostw Europy. Po rozegraniu meczy singlowych stan gry POLSKA - ROSJA wynosi³ 1:1. O tym, która z dru¿yn pojedzie na Wielkie Fina³y w W³oszech zadecydowa³ debel. Kamil z Jankiem spisali siê na medal i to my jedziemy do W³och :))) Nasi kadeci: Piotr Smietana i Piotr Matuszewski zapewnili polskiej dru¿ynie wyjazd na WIELKIE FINA£Y Dru¿ynowych Mistrzostw Europy do francuskiego Le Touquet ju¿ po meczach singlowych. Ostateczny wynik 2:1 z Czechami. Jutro walka o rozstawienia! Niestety nasza dru¿yna Kadetek dzisiaj nie da³a rady wygraæ z bardzo siln± reprezentacji Rosji. Dziewczynki jutro zagraj± o III miejsce. Trzymamy kciuki!

30.072014

Dru¿ynowe Mistrzostwa Europy Kadetów i Juniorów

Dobre informacje nap³ywaj± z Rumunii Turcji i S³owacji. Nasze dru¿yny nadal w Grze MOCNO trzymamy kciuki :))))

29.072014

3194886252

Kadeci i juniorzy rozpoczynaj± eliminacje Dru¿ynowych Mistrzostw Europy European Summercups. Polskê reprezentuj±: w s³owackich Pieszczanach: Kamil Majchrzak, Jan Zieliñski, Hubert Hurkacz ,w rumuñskim Curtea de Arges: Wiktoria Kulik, Karolina Silwanowicz, Daria Kuczer , w tureckiej Ankarze: Piotr Matuszewski, Piotr Smietana i Micha³ Sikorski .Kochani mocno trzymamy kciuki :)))))

27.072014

(800) 274-3540

Kamil Majchrzak zwyciê¿y³ w turnieju ITF rozgrywanym na kortach ziemnych w s³owackich Michalovcach. Polski tenisista wywalczy³ tym samym drugie w karierze zawodowe trofeum. Wielkie gratulacje Szumi !!!!!!Wyrazy uznania dla Rodziców i Trenerów :))))

26.072014

(423) 256-2700

W dniach 24-26 lipca do Torunia uda³ siê nasz Micha³ Sikorski .Utalentowany kadet zosta³ rozstawiony z nr 1.Micha³ z ³atwo¶ci± udowodni³ ¿e zas³uguje na takie rozstawienie wygrywaj±c Turniej bez straty seta. W grze podwójnej potwierdzi³ dobr± formê zwyciê¿aj±c w parze z Bartkiem £osiakiem ))))Gratulujemy !!!!!

16.072014

Fantastyczny wystêp Kamila Majchrzaka w Challengerze Poznañ Open 2014 !!!!!Fibak mówi-Kamil Majchrzak gra jak Djokoviæ !!!!!

Kamil Majchrzak w fantastycznym stylu awansowa³ do II rudny Challengera Poznañ Open pokonuj±c Pierra Huguesa Herberta notowanego na 136 miejscu rankingu ATP .W II rundzie zwyciêstwo tez by³o blisko.Pierwszy set wygrany z Adamem Pavlasakiem z wynikiem 6:4 Druga par­tia rów­nie¿ za­ciê­ta, ale przy sta­nie 5:5 Czech prze­³a­ma³ po­da­nie Maj­chrza­ka i po chwi­li wy­rów­na³ stan po­je­dyn­ku na 1:1.W trzecim secie Czech ju¿ dominowa³ na korcie ale postawa naszego m³odego tenisisty mog³a zachwyciæ Kami¶ brawa za walkê! By³o blisko. Nastêpnym razem Ty bêdziesz gór±. Dziêkujemy za emocje!!!! "Mimo pora¿ki, Majchrzak móg³ czuæ siê usatysfakcjonowany ze swojego wystêpu. - Po raz pierwszy w swojej karierze awansowa³em do drugiej rundy challengera. W Poznaniu pokaza³em, ¿e jestem w stanie toczyæ równorzêdne pojedynki z zawodnikami z drugiej setki ¶wiatowego rankingu – powiedzia³."

15.072014

Zdzis³aw Tomala wicemistrzem 54 Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorów w kategorii 85+

Zdzis³aw Tomala, zwi±zany z naszym klubem od 1960 roku zaj±³ II miejsce w kategorii 85+ w rozgrywanych w Sopocie (w dniach 28 czerwca - 5 lipca) 54 Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów

13.072014

MISTRZOWSKI TYDZIEÑ WIKTORII KULIK !!!!! BR¡ZOWE MEDALE NASZYCH KADETÓW !!!!!!

Lipiec tego roku pozostanie na d³ugo w naszej pamiêci . Wielkie emocje towarzyszy³y nam ju¿ od 7 lipca. Do Legnicy udali siê na XX Olimpiadê M³odzie¿y nasi kadeci . Go¶cinny Sopot by³ natomiast organizatorem Mistrzostw Polski do lat 18. W obu tych imprezach zawodnicy klubu z wielkim zaanga¿owaniem walczyli o medale. Nasza piêtnastoletnia utalentowana zawodniczka Wiktoria Kulik we wspania³ym stylu pokonywa³a swoje starsze kole¿anki zdobywaj±c z³oty medal w Mistrzostwach Polski do lat 18 w grze pojedynczej oraz srebrny medal w grze podwójnej. Micha³ Sikorski w parze z Aleksandrem Pawlickim wywalczyli br±z na Olimpiadzie M³odzie¿y w grze podwójnej natomiast Marta Kania w mik¶cie . Wielkie Gratulacje jeste¶my z was dumni. Serdeczne podziêkowania dla Rodziców i trenerów oraz Organizatorów Imprez. ¯yczymy dalszych sukcesów !!!!!

04.072014

Fantastyczny wystêp zawodników MKT £ód¼ w Juniorskim Turnieju OTK w Sobocie !!!!!

Nasz Zawodnik Micha³ Sikorski fantastycznie zaprezentowa³ siê w juniorskim turnieju OTK w Sobocie. Wielkie zaanga¿owanie i wspania³a gra doprowadzi³y Go g³adko do fina³u gdzie pokona³ Paw³a Jankowiaka AZS Poznañ i tym samym zapewni³ sobie zwyciêstwo .Drugie cenne zwyciêstwo to gra podwójna. Micha³ razem z koleg± klubowym Aleksandrem Pawlickim pokonali w finale parê Adamek Wojciech-Kaczmarek Adam (AZS Poznañ ) .Gratulacje :)Mamy nadziejê ¿e te zwyciêstwa dodadz± Wam "skrzyde³" na Olimpiadzie :))))

Zapisy do szkó³ki tenisowej dla dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci, które pragn± rozpocz±æ wyczynow± przygodê z tenisem ziemnym.

877-690-5896

Zapisy na naukê gry w tenisa w grupach rekreacyjnych

Zapraszamy m³odzie¿ i doros³ych na zajêcia nauki i doskonalenia gry w tenisa.

Zobacz szczegó³y

gmelinite

42 637 65 04

Zapraszamy do rezerwacji telefonicznej

718-379-0487
Miejski Klub Tenisowy ¯eromskiego 117 90-542 £ód¼ e-mail: (417) 813-2300 telefon: (42) 637-65-04 faks: (42) 636-02-72
Copyright © MKT design by SQUARE